ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN NĂM 2017

Tra cứu điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2017 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2017

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

 

Trường: Học Viện An Ninh Nhân Dân – 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh (Nam) D01 27.25 Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16
2 52220201 Ngôn ngữ Anh (Nữ) D01 30.5
3 52480202 An toàn thông tin (Nam) D01 19.75
4 52480202 An toàn thông tin (Nam) A01 23.5
5 52480202 An toàn thông tin (Nữ) A01 27.75
6 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) A01 27.75 Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4
7 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) C03 25.5 Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25
8 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) D01 26.25
9 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) A01 29.5
10 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) C03 28 Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6
11 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) D01 29 Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2

Bình luận