Phân loại ứng dựng Công nghệ thông tin trong Y tế

Trên thế giới hiện đã có rất nhiều các ứng dụng kỹ thuật số vào lĩnh vực y tế, để giúp các cơ sở y tế và các hệ thống y tế hệ thống hoá các ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực khác nhau của hệ thống y tế, lần đầu tiên TCYTTG đã phát hành bảng phân loại các hệ thống ứng dụng kỹ thuật số trong y tế.

Phân loại ứng dựng Công nghệ thông tin trong Y tế

Việc phân loại các can thiệp kỹ thuật số trong lĩnh vực y tế – DHIs (Digital Health Interventions) sẽ giúp phân biệt sự khác nhau của các công nghệ kỹ thuật số và công nghệ di động đang được sử dụng để hỗ trợ các nhu cầu của hệ thống y tế. Hướng đến mục tiêu chủ yếu là sức khỏe cộng đồng, khung khân loại của TCYTTG phiên bản 1.0 (2018) nhằm mục đích thúc đẩy một ngôn ngữ bắc cầu cho các nhà hoạch định chương trình sức khoẻ để làm rõ các chức năng của việc triển khai sức khỏe kỹ thuật số, để đạt được các mục tiêu của ngành y tế.

Dưới đây là bảng phân loại hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế của TCYTTG (Classification of Digital Health Interventions v1.0 – World Health Organization 2018):

– A: Kho dữ liệu điều tra dân số, thông tin dân số

– B: Đăng ký hộ tịch và thống kê sinh tử

– C: Các ứng dụng cho khách hàng

– D: Hệ thống truyền thông khách hàng

– E: Thuật ngữ lâm sàng và phân loại

– F: Hệ thống thông tin dựa vào cộng đồng

– G: Khả năng tương tác trao đổi dữ liệu và khả năng tiếp cận

– H: Hồ sơ bệnh án điện tử

– I: Hệ thống ứng phó khẩn cấp

– J: Hệ thống quan trắc môi trường

– K: Hệ thống thông tin quản lý cơ sở

– L: Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

– M: Hệ thống thông tin tài chính và bảo hiểm y tế

– N: Hệ thống thông tin quản lý sức khỏe (HMIS)

– O: Hệ thống thông tin nguồn nhân lực

– P: Đăng ký nhận dạng và thư mục

– Q: Hệ thống quản lý kiến thức

– R: Hệ thống thông tin phòng thí nghiệm và chẩn đoán

– S: Hệ thống đào tạo và học tập

– T: Hệ thống thông tin quản lý hậu cần (LMIS)

– U: Hệ thống thông tin nhà thuốc

– V: Hệ thống giám sát dịch bệnh và sức khỏe cộng đồng

– W: Hệ thống thông tin nghiên cứu

– X: Hồ sơ sức khỏe được chia sẻ và kho thông tin sức khỏe

– Y: Điều trị từ xa

Bình luận