Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Mã trường: YDD

Địa chỉ : 257 Hàn Thuyên – Thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định

Số điện thoại : (0228) 3649666    Fax : (0228) 3643669

Email: dieuduong@ndun.edu.vn  Website : http://www.ndun.edu.vn

Bình luận