Dự thảo sửa đổi quy trình đào tạo cao đẳng điều dưỡng 2013

1. Quy trình đào tạo cao đẳng điều dưỡng:

Thực hiện theo quy chế Đào tạo đại học, cao đẳng chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ – BGD ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Thực hiện theo học chế mềm dẻo kết hợp niên chế với học phần.

– Quá trình đào tạo được tổ chức theo khoá học và năm học: mỗi năm học có 2 học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi.

2. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp:

Áp dụng theo quy chế Đào tạo đại học, cao đẳng chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ – BGD ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Bình luận