Ngành kinh tế đối ngoại tại đại học Kinh tế quốc dân

Ngành kinh tế đối ngoại tại đại học Kinh tế quốc dân:

Ngành kinh tế đối ngoại tại đại học Kinh tế quốc dân

* Chương trình đào tạo: 4 năm

* Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được:

– Học kiến thức về: 

 • Bộ môn Kinh tế học quốc tế
 • Bộ môn tài chính quốc tế
 • Bộ môn thương mại quốc tế
 • Kiến thức về các môn chuyên ngành
 • Kiến thức về các lĩnh vực
 • Về tri thức kinh tế
 • Phương pháp luận khoa học
 • Nhân viên xuất nhập khẩu
 • Về ngân hàng
 • Về chính khoán
 • Kế toán, hải quan
 • …vv

– Sinh viên được trang bị kiến thức: 

 • Thương mại quốc tế
 • Quản lý thị trường
 • Khả năng phân tích về kinh tế
 • Khả năng đánh giá về xuất nhập khẩu
 • Sự biến động của những con số trong kinh tế
 • Sự biến của đầu tư quốc tế
 • Xây dựng tổ chức đầu tư trong nước và nước ngoài

Trường đại học kinh tế quốc dân

* Kỹ năng:

– Về kỹ năng:

 • Trang bị sinh viên kỹ năng phân và tích về kinh tế
 • Kỹ năng đánh và giá về tình hình kinh tế
 • Kỹ năng tổng và hợp
 • Kỹ năng xử lý thực tiễn của nền kinh tế
 • …vv

– Về kỹ năng nghiệp vụ:

 • Về đàm phán quốc tế
 • Về thanh toán quốc tế
 • Về tài chính quốc tế
 • Về giao dịch thương mại quốc tế
 • Về vận tải bảo hiểm
 • Xây dựng, phân và tích trong quản trị dự án,…vv

– Về kỹ năng mềm được trau dồi

 • Về công nghệ thông tin
 • Về trình độ giao tiếp
 • Về trình độ ngoại ngữ
 • Về sự giao tiếp
 • Về sự lãnh đạo, quản lý
 • Về sự ăn í trong quá trình làm việc nhóm..

– Vê năng lực sau khi ra trường làm:

 • Tại bộ phận hoạch định
 • Bộ phận kinh tế
 • Trong cơ quan nhà nước
 • Trong quản lý từ trung ương đến địa phương

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc!

– Cà Rốt –

Bình luận