Ngành kinh tế đối ngoại tại đại học Kinh tế quốc dân

Ngành kinh tế đối ngoại tại đại học Kinh tế quốc dân:

Ngành kinh tế đối ngoại tại đại học Kinh tế quốc dân

* Chương trình đào tạo: 4 năm

* Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được:

– Học kiến thức về: 

 • Bộ môn Kinh tế học quốc tế
 • Bộ môn tài chính quốc tế
 • Bộ môn thương mại quốc tế
 • Kiến thức về các môn chuyên ngành
 • Kiến thức về các lĩnh vực
 • Về tri thức kinh tế
 • Phương pháp luận khoa học
 • Nhân viên xuất nhập khẩu
 • Về ngân hàng
 • Về chính khoán
 • Kế toán, hải quan
 • …vv

– Sinh viên được trang bị kiến thức: 

 • Thương mại quốc tế
 • Quản lý thị trường
 • Khả năng phân tích về kinh tế
 • Khả năng đánh giá về xuất nhập khẩu
 • Sự biến động của những con số trong kinh tế
 • Sự biến của đầu tư quốc tế
 • Xây dựng tổ chức đầu tư trong nước và nước ngoài

Trường đại học kinh tế quốc dân

* Kỹ năng:

– Về kỹ năng:

 • Trang bị sinh viên kỹ năng phân và tích về kinh tế
 • Kỹ năng đánh và giá về tình hình kinh tế
 • Kỹ năng tổng và hợp
 • Kỹ năng xử lý thực tiễn của nền kinh tế
 • …vv

– Về kỹ năng nghiệp vụ:

 • Về đàm phán quốc tế
 • Về thanh toán quốc tế
 • Về tài chính quốc tế
 • Về giao dịch thương mại quốc tế
 • Về vận tải bảo hiểm
 • Xây dựng, phân và tích trong quản trị dự án,…vv

– Về kỹ năng mềm được trau dồi

 • Về công nghệ thông tin
 • Về trình độ giao tiếp
 • Về trình độ ngoại ngữ
 • Về sự giao tiếp
 • Về sự lãnh đạo, quản lý
 • Về sự ăn í trong quá trình làm việc nhóm..

– Vê năng lực sau khi ra trường làm:

 • Tại bộ phận hoạch định
 • Bộ phận kinh tế
 • Trong cơ quan nhà nước
 • Trong quản lý từ trung ương đến địa phương

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc!

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận