Những môn thi xét tuyển và môn học của ngành kinh tế quốc tế?

Học ngành kinh tế quốc tế thì cần những môn thi xét tuyển nào và môn học của ngành kinh tế quốc tế gồm những môn gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé:

Những môn thi xét tuyển và môn học của ngành kinh tế quốc tế?

1. Tổ hợp môn thi xét tuyển của ngành kinh tế quốc tế:

  • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh
  • D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
  • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

2. Để biết được ngành Kinh tế quốc tế học những môn học gì, các bạn có thể tham khảo khung chương trình học và các môn chuyên ngành trong bảng dưới đây.

Bộ môn kinh tế quốc tế 
I Khối kiến thức chung (Không tính các học phần 9-11)
1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh
4. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
5. Tin học cơ sở 2
6. Tiếng Anh cơ sở 1
7. Tiếng Anh cơ sở 2
8. Tiếng Anh cơ sở 3
9. Giáo dục thể chất
10. Giáo dục quốc phòng -an ninh
11. Kỹ năng bổ trợ
II Khối kiến thức theo lĩnh vực
12. Toán cao cấp
13. Xác suất thống kê
14. Toán kinh tế
III Khối kiến thức theo khối ngành
III.1 Các học phần bắt buộc
15. Nhà nước và pháp luật đại cương
16. Kinh tế vi mô
17. Kinh tế vĩ mô
18. Nguyên lý thống kê kinh tế
19. Kinh tế lượng
III.2 Các học phần tự chọn
20. Kỹ năng làm việc theo nhóm
21. Lịch sử văn minh thế giới
22. Xã hội học đại cương
23. Lô gíc học
IV Khối kiến thức theo khối ngành
IV.1 Các học phần bắt buộc
24. Luật kinh tế B
25. Phương pháp nghiên cứu kinh tế
26. Kinh tế vi mô chuyên sâu
27. Kinh tế vĩ mô chuyên sâu
28. Kinh tế phát triển
29. Lịch sử các học thuyết kinh tế
IV.2 Các học phần tự chọn
30. Nguyên lý kế toán
31. Nguyên lý quản trị kinh doanh
32. Nguyên lý Marketing
33. Quản trị học
V Khối kiến thức ngành
V.1 Các học phần bắt buộc
34. Thương mại quốc tế
35. Đầu tư quốc tế
36. Tài chính quốc tế
37. Quản trị quốc tế, quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia
38. Kinh doanh quốc tế
V.2 Các học phần tự chọn
39. Kinh tế đối ngoại Việt Nam
40. Công ty xuyên quốc gia T
41. Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế
42. Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong nền kinh tế thế giới
43. Thương mại điện tử
44. Logistics
45. Quản trị tài chính quốc tế
46. Thanh toán quốc tế
47. Quản lý nợ nước ngoài
48. Phân tích chi phí và lợi ích
49. Quản trị chuỗi cung ứng
50. Kinh tế môi trường
51. Marketing quốc tế
52. Quản trị dự án quốc tế
53. Phân tích rủi ro quốc gia
54. Kinh tế tiền tệ ngân hàng
55. Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế
56. Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương
57. Hệ thống thông tin kinh tế
V.3 Thực tập thực tế và niên luận
58. Thực tập thực tế
59. Niên luận
V.4 Khóa luận tốt nghiệp và họ phần thay thế
60. Khóa luận tốt nghiệp
  Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
61. Đàm phán trong kinh doanh quốc tế
62. Giao dịch thương mại quốc tế
Bình luận