Tham khảo mức học phí của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2018-2019

Học phí trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh năm học 2018 – 2019, theo đó các học phần lý thuyết 900.000 đồng/tháng đối với khối kỹ thuật.

Tham khảo mức học phí của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2018-2019

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):

TT Trình độ đào tạo Mức học phí theo tín chỉ Tương đương mức học phí theo tháng
1 Sau đại học
Thạc sỹ 450.000 đồng/tín chỉ 1.380.000 đồng/tháng
2 Đại học
Các học phần lý thuyết (bao gồm cả Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng) 230.000

đồng/tín chỉ

900.000 đồng/tháng đối với khối kỹ thuật;

800.000 đồng/tháng đối với khối kinh tế (ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kế toán doanh nghiệp)

Các học phần thực hành, thực tập 300.000

đồng/tín chỉ

Sinh viên theo học các hệ Sư phạm kỹ thuật được miễn học phí theo quy định.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận