Các chuyên ngành kinh tế quốc tế, kinh tế quốc tế là gì?

Câu hỏi: “Các chuyên ngành kinh tế quốc tế, kinh tế quốc tế là gì?” đang được rất nhiều bạn học sinh và các vị phụ huynh quan tâm. Hãy cùng mình đi timg những thắc mắc và giải đáp nhé

Các chuyên ngành kinh tế quốc tế, kinh tế quốc tế là gì?

Kinh tế quốc tế là gì?

– Chuyên ngành kinh tế quốc tế là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu thuộc nhóm ngành kinh doanh, cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh, về chiến thuật, chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia.

Các chuyên ngành của ngành Kinh tế 

1. Chuyên ngành Kinh tế nguồn lực tài chính

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế các ngành, phân tích và dự báo nguồn lực tài chính trong toàn bộ nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp, nắm được các kiến thức cơ bản về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, quản lý nhà nước về kinh tế – tài chính, kế toán và kiểm toán.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận những công việc chuyên môn như: quản lý tài chính, quản lý kinh tế, cán bộ nghiên cứu và dự báo.

2. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư tài chính

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế các ngành, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính trong toàn bộ nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp, nắm được các kiến thức cơ bản về đầu tư tài chính, phân tích và đầu tư chứng khoán, đầu tư nguồn lực tài chính, lựa chọn phương án đầu tư, kinh doanh, am hiểu kiến thức quản lý nhà nước về đầu tư, luật đầu tư, tài chính, ngân hàng và kế toán – kiểm toán.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận những công việc chuyên môn như: phân tích tài chính và lựa chọn phương án, chiến lược đầu tư kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý kinh tế, cán bộ nghiên cứu và dự báo.

3. Chuyên ngành Kinh tế – Luật

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về Kinh tế – Luật và đặc biệt nắm vững pháp luật trong lĩnh vực kinh tế – tài chính và ngân hàng; nắm được các kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về kinh tế, tài chính – ngân hàng và pháp luật; có đủ kỹ năng và năng lực để giải quyết các vấn đề chuyên môn với mức độ phức tạp, có tính liên ngành, có khả năng xây dựng và áp dụng chính sách, pháp luật kinh tế – tài chính phục vụ cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận những công việc chuyên môn như: Kinh tế – Luật tại Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cơ quan hành chính nhà nước quản lý lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, sinh viên có thể làm việc ở các bộ phận kế hoạch, tài chính, pháp chế, tư vấn của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.

Bình luận