Học phí và các trường hợp được miễn giảm học phí của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Dựa theo mức học phí năm 2018-2019 của Đại học Kiểm sát Hà Nội, chúng ta sẽ tìm hiểu để tham khảo mức học phí của trường qua bài viết sau đây.

Học phí và các trường hợp được miễn giảm học phí của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Trong Thông báo trường Đại học Kiểm sát nêu rõ các trường hợp được miễn và giảm học phí đối với thí sinh trúng tuyển

1. Trường hợp miễn học phí
– Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm: Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; sinh viên là con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; sinh viên là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; sinh viên là con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; sinh viên là con của liệt sỹ; sinh viên là con của thương binh; sinh viên là con của người hưởng chính sách như thương binh; sinh viên là con của bệnh binh; sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

– Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013.

– Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

– Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Trường hợp giảm 70% học phí:

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Trường hợp giảm 50% học phí:

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

4. Trường hợp thông thường:

Sinh viên sẽ đóng học phí theo tín chỉ chỉ với học phí là 227.800VND/tín chỉ

Bình luận