Học phí và các ngành đào tạo của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Mức học phí trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây.

Học phí và các ngành đào tạo của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

1. Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành: Trình độ Đại học

TT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
Xét KQ thi THPT QG Xét học bạ THPT
1 7340301 Kế toán 80 120 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

2 7340101 Quản trị kinh doanh 20 30
3 7340201 Tài chính ngân hàng 20 30
4 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 100 150
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 220 330
6 7520601 Kỹ thuật mỏ 40 60
7 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 28 42
8 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 32 48
9 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 60 90 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

10 7480201 Công nghệ thông tin 40 60
11 7520503 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 20 30
12 7520501 Kỹ thuật địa chất 20 30

2. Học phí Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 2017 – 2018 (tham khảo)

Năm học
2017-2018
Năm học
2018-2019
Năm học
2019-2020
Năm học
2020-2021
870.000 960.000 1.060.000 1.170.000

Đơn vị tính: đồng/tháng/sinh viên
Như vậy mức học phí năm học 2017 – 2018 khoảng 8.7 triệu đồng.
1 năm học có khoảng 10 tháng, các bạn có thể lấy mức học phí 1 tháng nhân với 10 là ra học phí cả năm. Tuy nhiên đây chỉ là mức trung bình, học phí của mỗi kỳ và mỗi năm học còn phụ thuộc và số lượng môn và tín chỉ bạn đăng ký là bao nhiêu.

Bình luận