Dự thảo sửa đổi quy trình đào tạo điều kiện tốt nghiệp cao đẳng dược sĩ 2013

1. Qui trình đào tạo cao đẳng dược sĩ

– Thực hiện theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 06 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đào tạo theo niên chế kết hợp với học phần.

– Quá trình đào tạo được tổ chức theo khóa học và năm học. Mỗi năm học có 2 học kỳ, mỗi học kỳ có ít nhất 15 tuần thực học và 03 tuần thi, kiểm tra.

2. Điều kiện xét tốt nghiệp cao đẳng dược

Kết thúc khóa học, những sinh viên có đủ điều kiện sau đây thì được xét tốt nghiệp:

– Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Tích lũy đủ số học phần theo qui định cho chương trình, không còn học phần bị điểm dưới 5.

– Được xếp loại đạt ở kỳ thi tốt nghiệp các học phần Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin, học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Có các chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục thể thao.

3. Điều kiện công nhận tốt nghiệp cao đẳng dược sĩ

Căn cứ vào đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên có đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

4. Thang điểm

Thực hiện đánh giá và cho điểm quá trình kiểm tra, thi hết môn học/học phần, thi tốt nghiệp theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10) làm tròn đến phần nguyên.

Bình luận