Tham khảo mức học phí Đại học Hải Dương năm 2018

Trường đại học Hải Dương thông báo mức học phí năm học 2018 – 2019, theo đó nhóm ngành Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; khách sạn, du lịch có mức học phí cao nhất.

Tham khảo mức học phí Đại học Hải Dương năm 2018

Mức học phí Đại học Hải Dương năm 2018 (tham khảo)

TT Bậc học Nhóm ngành Mức thu (đồng/học sinh/tháng)
Năm học  2018 -2019 Năm học 2019 – 2020 Năm học 2020 -2021
1 Đại học Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông nghiệp 810.000 890.000 980.000
Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; khách sạn, du lịch 960.000 1.060.000 1.170.000
2 Cao đẳng chuyên nghiệp Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông nghiệp 650.000 710.000 780.000
Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; khách sạn, du lịch 770.000 850.000 940.000
Bình luận