Mức học phí của Đại học Kinh tế TPHCM mới nhất năm 2019

Học phí đại học Kinh tế TPHCM mới nhất 2019 là bao nhiêu? Học phí tăng hơn các năm trước như thế nào?

Mức học phí của Đại học Kinh tế TPHCM mới nhất năm 2019

1. Học phí trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2019

Học phí dự kiến đối với sinh viên hệ đại học chính quy của trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2019 cụ thể như sau:

Học phí chương trình đại trà

Ngành học Năm 1

2019-2020

Năm 2

2020-2021

Năm 3

2021-2022

Năm 4

2022-2023

Ngành/chuyên ngành chương trình đại trà 585.000 đồng/tín chỉ

(khoảng 18.500.000 đồng/năm)

650.000 đồng/tín chỉ

(khoảng 20.500.000 đồng/năm)

715.000 đồng/tín chỉ

(khoảng 22.500.000 đồng/năm)

785.000 đồng/tín chỉ

(khoảng 24.800.000 đồng/năm)

Học phí Chương trình Chất lượng cao

Ngành/chuyên ngành Năm 1

2019-2020

Năm 2

2020-2021

Năm 3

2021-2022

Năm 4

2022-2023

Đơn vị: đồng
Thẩm định giá 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000
Quản trị 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000
Quản trị

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Kinh doanh Quốc tế 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000
Kinh doanh Quốc tế

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Tài chính 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000
Tài chính

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Ngân hàng 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000
Ngân hàng

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Kế toán Doanh nghiệp 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Kế toán Doanh nghiệp

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Ngoại thương 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000
Ngoại thương

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Kiểm toán 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Kinh doanh Thương mại 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000
Marketing 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000
Luật Kinh doanh 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Bình luận