Tham khảo mức học phí của Đại học Kinh tế Nghệ An

Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ đào tạo đại học các ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai về việc nộp  học phí và các khoản lệ phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau: (tham khảo)

Tham khảo mức học phí của Đại học Kinh tế Nghệ An

I. Học phí

  1. Đối tượng thu: Sinh viên hệ Đại học Khóa Ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai.
  2. Mức thu:
  • Học phí:  690.000 đồng/sv/tháng (3.450.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).
  • Học phí học cải thiện điểm D, học lại:  1,5 lần học phí lần 1
  • Lệ phí cấp bằng, vỏ bằng: 230.000 đồng/sv.

II. Các ngành đào tạo

Ngành học

Mã Ngành

Tông chỉ tiêu

XT Học ba

XT kq thi THPTQG
Các ngành đào tạo đại học:

70%

30%

Quản trị kinh doanh

7340101

100

70

30

Kê toán

7340301

600

420

180

Kinh tê

7310101

100

70

30

Quản lý đât đai

7850103

40

28

12

Khoa học cây trông

7620110

30

21

9

Lâm nghiệp

7620201

30

21

9

Thú y

7640101

200

140

60

Bình luận